Algemene voorwaarden The Health Concept

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en SGM Consultancy.

In aanmerking nemende:

  • Dat licentiegever exclusief gerechtigd is tot het gebruik van The Health Concept en de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten en anderen daarvan het gebruik kan toestaan;
  • Dat aan deze samenwerkingsvorm tussen zelfstandige ondernemers een licentieovereenkomst wordt gegeven, die zich kenmerkt door een nauwe samenwerking tussen juridisch en economisch zelfstandige partijen en die steunt op wederzijds vertrouwen en informatieverstrekking
  • Dat licentiegever tegen een maandelijkse betaling de licentienemer in licentieverband in bruikleen stelt als licentienemer om The Health Concept (marketingborden, kortingspijlen, trainingskaarten en werkwijze) te exploiteren;

Komen als volgt overeen:

Artikel 1: Prestatiebeschrijving
Het doel van de onderstaande overeenkomst is de niet-exclusieve beschikbaarstelling van The Health Concept van licentiegever voor een doelgerichte loyaliteitsprogramma en de daartoe strekkende aanvullende prestaties. De uitoefening van de licentie en de hieruit voortvloeiende gebruiksrechten is beperkt tot het fitnesscentrum dat genoemd staat in deze licentieovereenkomst. Licentienemer heeft geen recht van overdracht of tot verlening van onder licenties.

Artikel 2: De licentie
1.Met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen, zoals in deze overeenkomst geregeld verleent de licentiegever aan de licentienemer de licentie voor bruikleen van The Health Concept (marketingborden, kortingspijlen en/of trainingskaarten) toebehorende handelsmerken en logo’s op het adres dat benoemd staat in deze licentieovereenkomst.
2.Het is licentienemer niet toegestaan enige wijziging aan The Health Concept aan te brengen.
3.Licentienemer erkent het exclusieve intellectuele eigendomsrecht van licentiegever op The Health Concept marketingborden, kortingspijlen, trainingskaarten, alle reclame-uitingen, slagzinnen, kleurencombinaties, logo’s, werkwijze etc.

Artikel 3: De verplichtingen van licentiegever
1.De licentiegever verbindt zich tegenover de licentienemer om hem voor The Health Concept alle faciliteiten te verschaffen, die toebehoren tot het afgesloten licentiecontract.
2.De licentiegever verbindt zich verder tegenover de licentienemer om hem adviezen te verstrekken over de werking van het loyaliteitsprogramma.
3.De licentiegever zal zich inspannen het bij deze overeenkomst in licentie gegeven systeem verder te ontwikkelen.
4.De licentiegever zal verder aan de licentienemer de volgende diensten verlenen:
a. Introductie: de licentiegever draagt zorg voor de implementatietraject bij het opstarten van het werken met The Health Concept.
b. Webshop: de licentiegever draagt zorg voor het online kunnen bestellen de trainingskaarten en van de producten die een directe link hebben omtrent de werking van het systeem en die een positieve bijdragen hebben bij de werking van The Health Concept.
c. Helpdesk: e-mail of telefonisch hulp (voor algemene vragen over het gebruik van The Health Concept).

Artikel 4: Verplichtingen van licentienemer
1.De licentienemer aanvaardt het aanbod van de licentiegever zoals omschreven in deze licentieovereenkomst.
2.Licentienemer is redelijkerwijs verplicht alles te doen, dat bevorderlijk kan zijn voor het welslagen van The Health Concept en alles na te laten, dat hiervoor schadelijk zou kunnen zijn.
3.Licentienemer erkent het exclusieve intellectuele eigendomsrecht van licentiegever op The Health Concept marketingborden, trainingskaarten, kortingspijlen, alle reclame-uitingen, slagzinnen, kleurencombinaties, logo’s, werkwijze etc.
4.De licentienemer is persoonlijk aansprakelijk voor de juistheid van de contractgegevens en het nakomen van de bepalingen in deze licentieovereenkomst.
5.Licentienemer verklaart voldoende tijd te hebben gehad om dit licentiecontract te bestuderen.

Artikel 5: The Health Concept marketingborden, kortingspijlen en trainingskaarten
1.De licentienemer is verplicht gedurende de overeenkomst goed met The Health Concept marketingborden en kortingspijlen om te gaan en deze niet te (laten) beschadigen, vervreemden, aan derden in gebruik te geven op welke wijze dan ook, noch het systeem zoals beschreven op andere dan de door licentiegever voorgeschreven wijze te gebruiken of te laten gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van licentiegever. In het geval van een proefperiode geldt deze bepaling uiteraard gedurende de looptijd van de proefovereenkomst.
2.De licentienemer verplicht zich The Health Concept niet voor andere doeleinden te gebruiken en geen wijzigingen in de zaak aan te brengen.
3.Licentienemer dient The Health Concept trainingskaarten te allen tijde via de webshop van SGM Consultancy te bestellen.
4.De licentienemer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de toestand van The Health Concept marketingborden en kortingspijlen gedurende de gehele periode van de licentieovereenkomst.
5.Licentienemer draagt er zorg voor dat The Health Concept marketingborden en kortingspijlen uitsluitend worden gebruikt volgens het beschreven doel. Indien bij gebreken blijkt dat deze veroorzaakt zijn door ontwerp-, uitvoerings- of materiaalfout, anders dan degene die door licentiegever is verstrekt, draagt licentienemer de volledige kosten voor reparatie, herstel en onderhoud van The Health Concept borden en kortingspijlen. Bij onherstelbare schade of diefstal van The Health Concept marketingborden en kortingspijlen dient licentienemer aan licentiegever een bedrag van €1000 per marketingbord en €50 per kortingspijl over te dragen.
6.Licentienemer draagt zorg voor verzekering van The Health Concept marketingborden en kortingspijlen tegen brand, diefstal, schade of andere risico’s.

Artikel 6: Internetverkoop
1.Licentienemer is gerechtigd The Health Concept via de eigen website te promoten. Dit mag echter uitsluitend met de naam en beeldmerken van de licentiegever.
2.De beeldmerken van de licentiegever zullen als jpg en png digitaal bestand aan licentienemer ter beschikking worden gesteld.
3.Om The Health Concept te promoten en daarvoor reclame te maken, is het licentienemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst toegestaan op de eigen website en social media kanalen gebruik te maken van de naam en beeldmerken van licentiegever.

Artikel 7: Verkoopprijzen
Licentienemer heeft de bevoegdheid om verkoopprijzen en/of tarieven vast te stellen voor het gebruiken van The Health Concept.

Artikel 8: Zelfstandig ondernemerschap
1.Licentienemer is een zelfstandige onderneming naar Nederlands recht die zijn onderneming geheel voor eigen rekening en risico exploiteert.
2.De licentienemer is niet bevoegd op naam en/of voor rekening van de licentiegever te handelen. Door de licentienemer gesloten overeenkomsten met derden verbinden nimmer de licentiegever, maar doen slechts verbintenissen ontstaan tussen desbetreffende derde(n) en de licentiegever.

Artikel 9: Vrijwaring en aansprakelijkheid
De licentienemer maakt op eigen verantwoording gebruik van The Health Concept. De klant is zich daar geheel van bewust en ziet derhalve af van eventuele schadeclaims tegenover SGM Consultancy.

Artikel 10: Wanprestatie en tussentijdse beëindiging
1.Indien een van beide partijen zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleeft, verbeurt hij ten gunste van de wederpartij een dadelijk opeisbare boete van €2.000,- (tweeduizend euro) voor iedere overtreding evenals een direct opeisbare boete van €1.000,- (duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverminderd het recht van de benadeelde partij om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. Geschillen hieromtrent zullen worden opgelost op de wijze als in artikel 15 omschreven.
2.Ieder der partijen is bevoegd om, indien de wederpartij op ernstige wijze deze overeenkomst overtreedt, naar keuze hetzij een boete te vorderen in overeenstemming met het in het vorige lid bepaalde, hetzij per aangetekende brief aan de wederpartij op te zeggen, dat hij de overeenkomst met een opzegtermijn van 1 maand als ontbonden beschouwt met als richtlijn de incassodatum. Dit onverminderd het recht van de benadeelde partij om de nalatige partij tot nakoming en/of schadevergoeding uit de onderhavige overeenkomst te vorderen.

Artikel 11: Gevolgen beëindiging
De licentienemer is verplicht indien SGM Consultancy dat nodig acht om bij beëindiging van de overeenkomst de door licentiegever toebehorende handelsmerken, The Health Concept marketingborden, kortingspijlen en al het materiaal dat betrekking heeft op The Health Concept dat in bruikleen beschikbaar is gesteld te retourneren aan ons kantoor (stadswal 63, 6851 CZ te Huissen).

Artikel 12: Overdracht rechten en verplichtingen
1.De licentiegever is bevoegd zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen of door derden te laten uitoefenen.
2.De aan de licentienemer bij deze overeenkomst gegeven rechten zijn in beginsel niet overdraagbaar. Mocht de licentienemer voornemens zijn het bedrijf aan een derde over te dragen en die derde ook zijn positie van licentienemer als gevolg van deze overeenkomst te laten innemen, dan zal hij zich tijdig tot de licentiegever moeten wenden en zal de overdracht van rechten uit deze overeenkomst niet kunnen plaatsvinden dan met schriftelijke toestemming van de licentiegever.
3.Bij onmiddellijke opzegging verleend licentienemer aan licentiegever het recht tot het verwijderen door de licentiegever van de aan licentiegever toebehorende handelsmerken, The Health Concept marketingborden, kortingspijlen en al het materiaal dat betrekking heeft op The Health Concept.
4.Licentiegever heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:
– Licentienemer in verzuim is met de betaling van de maandelijkse licentievergoeding ter hoogte van een bedrag van twee maandelijkse termijnen of indien licentienemer zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk naleeft.
– De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien een van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of onder hem een executoriaal beslag wordt gelegd, dat niet binnen een maand wordt opgeheven. Indien een van beide partijen surseance van betaling aanvraagt, zullen beide partijen in overleg met de bewindvoerder gaan over de voorzetting van het licentieovereenkomst.
– De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien de licentiegever c.q. de licentienemer na ontbinding wegens het bepaalde in het vorige lid ophoudt te bestaan.

Artikel 13: Geheimhouding en non-concurrentie
1.Licentienemer verplicht zich tegenover licentiegever tot volledige geheimhouding van al wat licentienemer ter kennis is gekomen in het kader van de onderhavige overeenkomst.
2.Het in de vorige leden bepaalde blijft ook na het beëindigen van het licentiecontract van kracht.
3.Het is licentienemer gedurende de looptijd en na het beëindigen van het licentiecontract niet toegestaan behoudens toestemming van licentiegever om een soortgelijk systeem/loyaliteitsprogramma/concept te – doen – exploiteren.
4.De verplichtingen in de voorgaande leden dient licentienemer ook op te leggen aan al degenen die in zijn dienst, in dienstbetrekking naar burgerlijk recht of in welke vorm dan ook, voor licentienemer werkzaam zullen zijn.

Artikel 14: Overig
1.Deze overeenkomst vervangt alle eerdere voorafgaande afspraken tussen partijen met betrekking tot The Health Concept.
2.Indien een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. De eenmalige opstartkosten, het restant van de lopende maand en de maandelijkse bijdrage van de 1ste maand worden via automatische incasso door u aan SGM Consultancy betaald. De maandelijkse bijdragen worden rond de 1ste van iedere maand middels automatische incasso geïncasseerd.
5. U draagt de kosten voor terug storting en aanmaningen ter hoogte van €10,- per keer.
6. SGM Consultancy kan tariefsaanpassingen indexeren zonder rekening te houden met het consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistieken.
7. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de licentienemer het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

Artikel 15: Geschillenbeslechting
1.Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
2.Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van dit licentiecontract dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van zijn werkelijk verblijfplaats.
3.Partijen zullen zich echter eerst tot het uiterste inspannen om het geschil in minnelijk overleg op te lossen.

nl_NL

Gebeld worden?

Bel ons

Onze werktijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 uur tot 17:00 uur

Na sluitingstijd

Mail ons: info@sgmconsultancy.com