Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
SGM Consultancy
Stadswal 63, 6851 CZ Huissen, Nederland
KvK Arnhem 61872059
BTW NL198546932B02

*ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten*
SGM Consultancy behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

*ART. 2 Bestellingen/communicatie*
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met SGM Consultancy is SGM Consultancy niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SGM Consultancy.

*ART. 3 Bezorgkosten*
Voor klanten uit Nederland, België en Duitsland vragen we een bijdrage van  €7,50,- voor de verzendkosten per bestelling. 

 *ART. 4 Leveringstermijn*
Nadat de betaling is gewaarborgd streven we ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren en volgens afspraak. Om deze service te bieden zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals pakketdiensten en banken. Pakketdiensten leveren alleen op *“WERK”*dagen. Dit houdt in dat, indien u op vrijdag na 18:00 uur of in het weekend besteld de bestelling de volgende werkdag (maandag) wordt verzonden.

Uw orders worden nog dezelfde dag verwerkt mits:

  • – De bestelling is geplaatst voor 18:00 uur
  • – De betaling is goedgekeurd (in geval van overboeking moet de betaling dus eerst zijn voldaan)

*ART. 5 Betaling*
Bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • – iDeal
  • – Paypal
  • – Onder rembours   

*ART. 6 Overmacht*
In geval SGM Consultancy door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is SGM Consultancy niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SGM Consultancy kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

*ART. 7 Eigendomsvoorbehoud*
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan SGM Consultancy verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van SGM Consultancy in gebreke zal zijn.

*ART. 8 Reclames en aansprakelijkheid*
De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk bij SGM Consultancy te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten.

*ART. 9 Retourneren*
Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om met opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met SGM Consultancy te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of onaangebroken. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, zal SGM Consultancy niet accepteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden. SGM Consultancy behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van SGM Consultancy schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal SGM Consultancy u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

*ART. 10 Web statistieken*
Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt SGM Consultancy gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. SGM Consultancy gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

*ART. 11 Privacy*
De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het SGM Consultancy klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

*ART. 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten*
Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SGM Consultancy geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bij het aankopen van producten waar intellectuele en industriële eigendomsrechten op rusten daarvan is SGM Consultancy exclusief gerechtigd om anderen daarvan het gebruik te verbieden of toestaan. Bij het aankopen van producten waar intellectuele en industriële eigendomsrechten rusten daaraan zijn automatisch bij het aankopen van het product de algemene voorwaarden van de desbetreffende product (The Health Concept) van kracht. 

*ART. 13 Diversen*
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

nl_NL

Gebeld worden?

Bel ons

Onze werktijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 uur tot 17:00 uur

Na sluitingstijd

Mail ons: info@sgmconsultancy.com